Artikel 1   Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en Opdrachten met betrekking tot levering van goederen of diensten door Leverancier aan DataVisual;
 2. Leverancier verricht zijn werkzaamheden voor DataVisual op grond van deze voorwaarden en niet op grond van enige andere in de wet benoemde overeenkomsten/voorwaarden;
 3. Afwijkingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn geldig na schriftelijke bevestiging door DataVisual. Indien van één of meer bepalingen in deze Algemene inkoopvoorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing;
 4. DataVisual heeft te allen tijde het recht om de Algemene Inkoopvoorwaarden aan te passen, Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld. Indien toepasselijk kan verzocht worden om een nieuwe versie van de Algemene Inkoopvoorwaarden overeen te komen;
 5. Toepasselijkheid van eventueel door Leverancier gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2   Vertrouwelijkheid & security

Alle partijen zijn verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle door of namens hen ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, deze voor niets anders dan het overeengekomen doel te gebruiken en niet langer onder hun berusting te houden dan hiervoor strikt noodzakelijk;

 1. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken;
 2. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de samenwerking en de daarbij behorende inkoopvoorwaarden nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven;
 3. Leverancier dient zich te allen tijde te conformeren aan de security normen zoals DataVisual deze stelt.

Artikel 3   Toepasselijkheid

 1. Levering vindt plaats op basis van Delivery Duty Paid (DDP) m.b.t. overeengekomen plaats en overeengekomen tijdstip;
  a.       Het overeengekomen tijdstip van levering is van wezenlijke betekenis. Leverancier dient tijdig
  levertijdsoverschrijding schriftelijk te vermelden aan DataVisual;
  b.       Bij niet tijdige levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim;
 2. Indien van toepassing dient Leverancier, voor eigen rekening en risico, zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de desbetreffende Opdracht nodig zijn en voor naleving van de daarin gestelde voorwaarden;
 3. Door Leverancier bij uitvoering van de Opdracht ingeschakeld personeel zal voldoen aan door DataVisual gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid;
  a.       Indien naar het oordeel van DataVisual sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is
  DataVisual bevoegd om de desbetreffende perso(o)n(en) te weigeren om de Opdracht uit te
  voeren en is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging;
  b.       Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel
  op het terrein en in de gebouw(en) van de in de Opdracht gestelde locatie geen belemmering
  vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van DataVisual en derden;
 4. Leverancier garandeert dat de goederen/diensten beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen;
  a.       Bij de levering van goederen: dat deze van goede kwaliteit zijn, op het moment van aflevering
  voldoen aan de laatste stand der techniek en wetenschap en vrij van gebreken zijn
  (constructie-, fabricage- en materiaalfouten daaronder begrepen);
  b.       De goederen worden hierbij compleet aangeleverd en dienen indien van toepassing voor
  gebruik gereed te zijn en levert daarbij alle van toepassing zijnde onderdelen;
  c.       Leverancier zal de te leveren goederen zo economisch, veilig en zorgvuldig mogelijk verpakken
  en zodanig dat de zending op grond van hetgeen gangbaar is in de branche, handelbaar is
  tijdens vervoer en lossen. Leverancier zal er voor zorgen dat de goederen de plaats van
  bestemming in goede staat bereiken en dat het lossen aldaar veilig kan geschieden.
  Verpakkingen dienen bij voorkeur geschikt te zijn voor hergebruik of recycling en worden
  indien gewenst na levering door Leverancier kosteloos retour genomen;
  d.       Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen
  betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid;
 5. Leverancier garandeert dat hij de vrije en onbezwaarde eigendom heeft ten aanzien van de door hem te leveren en/of geleverde goederen en/of diensten en dat de goederen en/of diensten niet op enigerlei wijze zijn bezwaard en vrij zijn van pandrechten, alsmede dat daarop geen andere beperkte rechten rusten en dat evenmin een contractuele gehoudenheid bestaat om daarop beperkte rechten te vestigen;
 6. De eigendom van de goederen gaat over op DataVisual nadat deze zijn geleverd en indien van toepassing geïnstalleerd zijn.

Artikel 4   Wijzigingen

 1. DataVisual is te allen tijde bevoegd de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren goederen/diensten te wijzigen binnen een redelijk termijn, ook indien dit meer- of minderwerk oplevert. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. Leverancier zal in indien van toepassing de goederen deugdelijk verpakken, afgescheiden opslaan, beveiligen en verzekeren;
 2. Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, DataVisual hieromtrent zo spoedig mogelijk te informeren, onder vermelding van de omstandigheden die deze veroorzaken. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van DataVisual onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden;
 3. Meerwerk kan door Leverancier worden uitgevoerd na schriftelijke Opdracht van DataVisual naar aanleiding van een door Leverancier uitgebrachte offerte met betrekking tot de prijs en de termijn die hieraan is verbonden, alsmede de gevolgen voor de overige door Leverancier te verrichten werkzaamheden;
  a.       Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die Leverancier
  had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit;
  b.       Minderwerk wordt altijd in mindering gebracht op de overeengekomen prijs;
 4. Leverancier kan een verplichting uit hoofde van de Opdracht slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van DataVisual overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.

Artikel 5   Facturering en betaling

 1. Alle bedragen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Leverancier;
 2. Bedragen zoals vermeld in offertes, monsters, proefzendingen en voorbeeldmateriaal zijn voor rekening van Leverancier;
 3. Op voorwaarde dat de factuur juist is en voorzien is van de opgegeven betalingskenmerk door DataVisual, zal DataVisual deze betalen binnen 45 dagen na de ontvangst daarvan, tenzij anders is overeengekomen;
  a.       De termijn van 45 dagen begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van de factuur of
  wanneer dat moment later is gelegen vanwege de onjuistheid van de factuur, tenzij
  anders is overeengekomen;
  b.       Indien DataVisual de juistheid van een factuur, dan wel een onderdeel daarvan betwist,
  treden partijen in overleg teneinde de ontstane situatie op te lossen;
 4. Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch, zodat deze vervolgens elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt via administratie@datavisual.nl, tenzij leverancier niet over deze technische mogelijkheden beschikt;
 5. DataVisual heeft het recht, bij een bezwaar tegen een factuur of de geleverde goederen en/of diensten en onverminderd haar overige rechten, zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten. DataVisual heeft het recht al hetgeen zij op enig moment op grond van de Opdracht aan de Leverancier al dan niet opeisbaar is verschuldigd, te verrekenen met hetgeen de Leverancier – uit welke hoofde dan ook – aan DataVisual is verschuldigd.

Artikel 6   Tekortkoming, aansprakelijkheid & ontbinding

 1.  Betaling houdt in geen enkel opzicht erkenning en/of acceptatie van een levering in en laat alle rechten van DataVisual voortvloeiend uit de Opdracht onverlet, meer in het bijzonder het recht tot schadeloosstelling op grond van toerekenbare tekortkoming;
 2. Indien DataVisual constateert dat het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen Leverancier conform garandeert, kan DataVisual haar in gebreke stellen waarbij de nalatige Leverancier alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden;
 3. In het geval van afkeuring van de geleverde goederen/diensten, zal Leverancier binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde goederen/diensten. Indien Leverancier niet aan deze verplichting voldoet, is DataVisual gerechtigd de benodigde goederen/diensten van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen voor rekening en risico van Leverancier;
 4. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht;
 5. Leverancier vrijwaart DataVisual tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden, in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht;
 6. Leverancier zal zelf zorgdragen voor de gebruikelijke alsmede de wettelijk voorgeschreven verzekeringen (zoals een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) ter dekking van zijn eigen aansprakelijkheid en die van zijn personeel en hulppersonen en/of door hem ingeschakelde derden;
  a.       Indien leverancier jaarlijks meer dan € 50.000,00 (zegge VIJFTIGDUIZEND EURO) aan
  DataVisual factureert en/of verwacht te factureren of indien DataVisual hier expliciet om vraagt,
  dient leverancier (alsnog) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke ten
  minste zo hoog is als het te verwachten factureerbare bedrag dan wel het factureerbare bedrag
  over de betreffende jaargang;
 7. Leverancier garandeert dat hij te allen tijde de verschuldigde premies en af te dragen loonbelasting tijdig heeft voldaan en vrijwaart DataVisual voor alle aanspraken (inclusief boetes) van derden, de uitvoeringsinstanties en de fiscus daaronder begrepen;
 8. Een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die niet te wijten is aan schuld van een partij en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt levert overmacht op;
  a.       Onder overmacht aan de zijde van de Leverancier wordt niet verstaan: gebrek aan personeel,
  stakingen, ziekte van personeel, transportproblemen of ongeschiktheid van voor het verrichten
  van de prestatie benodigde goederen dan wel liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen;
  b.       Indien Leverancier terzake van een tekortkoming als bedoeld in 8. aanspraak kan maken
  op enig voordeel dat hij bij behoorlijke nakoming daarvan niet zou hebben gehad, vergoedt
  Leverancier de door DataVisual als gevolg van die tekortkoming geleden schade tot maximaal
  de waarde van het in de vorige volzin bedoelde voordeel;
  c.       Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de
  overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is DataVisual gerechtigd de Opdracht
  tussentijds te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn en zonder inachtneming van enige
  opzegtermijn.

Artikel 7   Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten ten aanzien van informatie en goederen, waaronder mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot software, welke door DataVisual ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht aan de Leverancier ter beschikking worden gesteld, blijven berusten bij DataVisual;
 2. In geval van de uitvoering van een Opdracht door Leverancier specificaties, tekeningen of andere documenten worden opgesteld, c.q. werken tot stand worden gebracht of wanneer de Leverancier, al dan niet met gebruikmaking van goederen van DataVisual een nieuwe zaak vormt, dan wel anderszins intellectuele eigendomsrechten ontstaan, komen deze aan DataVisual toe en worden de (intellectuele) eigendomsrechten reeds nu voor alsdan aan DataVisual overgedragen. Voor zover rechtens vereist hebben deze Algemene inkoopvoorwaarden te gelden als een akte in de zin van de Auteurswet. Leverancier verplicht zich hierbij om alle eventuele (aanvullende) leveringshandelingen op eerste verzoek van DataVisual uit te voeren;
 3. De Leverancier is gehouden de hierboven bedoelde goederen, waaronder mede begrepen de software, op te slaan op een zodanige wijze dat duidelijk is dat deze goederen het eigendom van DataVisual zijn en de Leverancier zal, voor zover nodig de goederen als eigendom van de DataVisual merken. Het risico met betrekking tot de goederen, waaronder mede begrepen het risico voor diefstal, verlies etc., berust bij de Leverancier;
 4. De Leverancier dient derden die zich op goederen (waaronder mede begrepen software) van DataVisual willen verhalen terstond te wijzen op het eigendomsrecht van DataVisual en zal al het mogelijke doen ter bescherming van de eigendommen van DataVisual. De Leverancier zal DataVisual onverwijld van enige aanspraak van derden, alsmede van de door zijn genomen maatregelen op de hoogte stellen;
 5. Leverancier verleent DataVisual het vrije genot van en de vrije beschikking over de afgeleverde goederen en/of diensten.

Artikel 8   Geschillen

Indien zich een geschil voordoet in verband met een Opdracht of met afspraken die daarmee samenhangen, verplichten beide partijen zich om zich in te spannen om het geschil in goed onderling overleg op te lossen. Van een geschil is sprake, indien één van de partijen daartoe van mening is. Onderstaande wijze zal gehanteerd worden wanneer er sprake is van een geschil:

 1. Deze inkoopvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG 1980);
 2. Indien overeenstemming in goed onderling overleg door één van de partijen niet mogelijk geacht wordt, worden de betreffende geschillen uitsluitend beslecht door de rechtbank te Almelo, tenzij de sector kanton bevoegd is. Een partij kan zich echter pas tot de rechter wenden, indien het geschil niet volgens de procedure van het derde tot en met vijfde lid binnen 40 dagen is opgelost;
 3. Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil;
 4. Binnen 14 werkdagen na de dagtekening van de in het derde lid bedoelde mededeling zendt elke partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, aan de andere partij;
 5. Binnen 14 werkdagen na afloop van de in het vierde lid genoemde termijn overleggen partijen over een oplossing van het geschil. Elke partij kan zich door deskundigen doen bijstaan;
 6. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede tot en met het vijfde lid.

Artikel 9   Definities

In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 1. DataVisual B.V. gevestigd te Enter is de opdrachtgever, almede haar zusterondernemingen en overige aan haar gelieerde vennootschappen;
 2. Leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die optreedt als (potentiële) Leverancier van goederen en/of diensten;
 3. Opdracht: iedere bestelling tussen DataVisual en Leverancier betreffende de levering van goederen en/of diensten, daaronder begrepen elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de Opdracht. Iedere Opdracht zal verstrekt worden middels een inkooporderdocument vanuit DataVisual met daaraan een gekoppeld referentienummer. Indien het inkooporderdocument niet wordt verstrekt is de opdracht niet geldig;
 4. Partijen: DataVisual en Leverancier;
 5. Werkdag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de volgens de Nederlandse kalender algemeen erkende aangewezen feestdagen of door DataVisual aangekondigde dagen.